V rámci administrace jednotlivých pohledávek v modulu DDP jsme řešili problém s pojem Splatná daň. Vycházeli jsme s § 152 DŘ a následnou novelu daňového řádu 30/2011 Sb. (tohoto termínu se dotýkaly body 17 – 22).

  • 17. V § 152 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nedoplatků“ nahrazuje slovy „splatných daňových pohledávek“. 
  • 18. V § 152 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a splatná daň“. 
  • 19. V § 152 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „nedoplatků“  nahrazuje slovy „splatných daňových pohledávek“.
  • 20. V § 152 odst. 3 písm. a) se slova „vzniklé v důsledku“ nahrazují slovy „a splatná daň z“.
  • 21. V § 152 odst. 3 písm. b) se slova „vzniklé v důsledku“ nahrazují slovem „z“.
  • 22. V § 152 odst. 4 se slova „předchozích odstavců“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“ a slovo „nedoplatky“ se nahrazuje slovy „splatné daňové pohledávky“.

Dochází zde k možnému dvojímu výkladu tohoto pojmu, kdy se úhrada daně započte nejprve na nedoplatky na dani a pak na nedoplatky na příslušenství daně, neboť smyslem daného ustanovení je předřadit úhradu řádného daňového dluhu před příslušenstvím, které se na rozdíl od něj dále neúročí.

Jenže dochází k upřesnění v § 153, kdy za nedoplatek se považuje daň, která nebyla uhrazena v den splatnosti, dané ustanovení neumožňuje úhradu daně zaplatit na daň, která je předepsána ke dni splatnosti daně. Což při doslovném výkladu může znamenat, že daňový subjekt, který neuhradí daň včas – v den splatnosti, bude tato daň započtena nejprve na starší nedoplatky na dani, což odpovídá předchozímu textu, poté na nejstarší nedoplatky na příslušenství a toto již vzhledem ke směřování daňového řádu nemusí být v pořádku. Protože až nyní budeme moci platbu přiřadit na daň splatnou v daném období.

Druhý možný výklad je ten, kdy platba daně uhrazená v den splatnosti se bude moci použít nejprve na splatnou daň v aktuálním období, následně na nejstarší nedoplatky na dani a až poté na příslušenství daně.

Doplnili jsme tedy do modulu DDP možnost výběru. Zákazník si sám stanoví výklad pojmu splatná daň. Podle tohoto výkladu mu bude následně naadministrována priorizace přiřazení úhrad na jednotlivé předepsané nedoplatky na dani a s tím spojené další kroky.