Novelizace Zákoníku práce – přehled zásadních změn – Zákon č. 281/2023 Sb..

Dlouho očekávaná a avizovaná novela Zákoníku práce byla Poslaneckou sněmovnou schválena 12.9.2023 a následně vyšla ve Sbírce zákonů dne 19.9.2023. Až na vyjímky tedy vstoupí v platnost od 1.10.2023. Změny týkající se dovolené pro dohodáře ( DPP + DPČ ) a nepřetržitého odpočinku v týdnu nabudou účinnosti od 1.1.2024. Poslední část novely, týkající se zrušení novelou zaváděného ustanovení o přesčasové práci ve zdravotnictví, nabude účinnost 1.1.2029.

Novelizace mimo jiné reaguje na závazné a povinné transpozice dvou směrnic Evropské unie a to

  • Směrnice 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU ( TPWC)
  • Směrnice 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob

Dotýká se přeneseně taktéž dalších zákonů ( zákon o inspekci práce, občanský soudní řád, …)

Níže nastíním jejich orientační výčet a změny, které přináší do praxe personalistů a mzdových  účetních a na které se je třeba připravit, aplikovat je do praxe, upravit vnitřní předpisy a procesy tak aby byl včas zajištěn soulad s novelizací Zákoníku práce

1. Elektronické uzavírání pracovních smluv a dohod

Pracovní dokumenty jsou dle současné právní normy rozděleny na důležité a ostatní.

Novelizace ZP sužuje seznam důležitých dokumentů mezi které bude nově patři pouze

  • doručení výpovědi, okamžitého zrušení, zrušení ve zkušební době
  • doručení odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance
  • doručení platových a mzdových výměrů
  • vytýkací dopis

Místo doposud povinného potvrzení doručení zaměstnancem bude stanovena lhůta 15-ti  dnů od jejich doručení prostřednictvím e-komunikace (u datové schránky je lhůta 10-ti dnů).  Doručování bude možné pouze za souhlasu zaměstnance. Na druhé straně může i zaměstnanec doručovat písemnosti svému zaměstnavateli elektronicky bez nutnosti opatření písemnosti uznávaným el. podpisem.

2. Práce na dálku ( HomeOffice )

Práci na dálku bude možné vykonávat jen na základě písemné dohody. Výjímku tvoří pouze situace kdy bude tato písemně nařízena. To bude možné jen na základě rozhodnutí a opatření orgánu veřejné moci a to na nezbytně nutnou dobu. Novela zavádí taktéž úpravu nákladů, které vzniknou zaměstnanci v souvislosti s prací na dálku. Ty se budou vykazovat buď skutečně prokázanými náklady a nebo paušální výší 4,60 Kč/hod.

3. Změny u dohod konaných mimo pracovní poměr ( DPP & DPČ )

Nejzásadnější změnou u dohodářů bude jejich nárok na placenou dovolenou. Ten vznikne Jako u klasických pracovních poměrů po nepřetržité době trvání dohody minimálně 4 týdny a počtu odpracovaných 80 hodin. Délka dovolené se stanoví stejně jako u klasických PPV, jen se bude brát v úvahu fikce 20 odpracovaných. hodin/týden. Nárokem dohodářů bude také nově volno z důvodu všech přípustných překážek v práci na straně zaměstnance ((lékař, účast na pohřbu, … ). Náhrada za tuto „absenci“ jim však nebude příslušet, ledaže se zaměstnavatel dohodne se zaměstnancem jinak.

Dohodáři taktéž budou mít nárok na příplatky ( práce o víkendu, v noci, za svátek, ztížené pracovní prostředí,… ).

Vzniká taktéž nárok dohodáře, který za posledních 12 měsíců odpracoval alespoň 180 hodin požádat zaměstnavatele na přechod na klasický pracovní poměr.

Zaměstnavatelé taktéž budou muset informovat dohodáře alespoň 3 dny před začátkem směny o rozvržení pracovní doby, což považuji za v praxi nesplnitelný požadavek.

4. Rodičovská dovolená

Zaměstnanec budu nově povinen podat písemnou žádost o rodičovskou dovolenou alespoň 30 dní před jejím nástupem. Tato žádost musí mimo jiné obsahovat i informaci o délce jejího trvání. Tuto žádost lze podávat i opakovaně z důvodu prodloužení rodičovské dovolené.

5. Informace o obsahu pracovní smlouvy ( klasický PPV, DPP,DPČ )

Novelizace ZP významně rozšiřuje informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci a to nejen po stránce obsahové ale i okruhu dotčených osob. Dle §37 ZP se informační. spektrum rozšiřuje nově např. o:

  • stanovení rozsahu práce přesčas
  • doba a podmínky zkušební doby
  • způsob, postupy a kroky při rozvázání pracovně-právního vztahu

Tyto důležité informace musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout do 7 dnů od vzniku pracovního poměru. Stávajícím zaměstnancům musí tyto informace poskytnou do 7 dní od jejich žádosti.

6. Nepřetržitý denní odpočinek

Nepřetržitý denní odpočinek bude muset zaměstnavatel poskytnou zaměstnanci v délce trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích ( u mladistvých 12 hodin ).

Dle nové judikatury musí být nepřetržitý odpočinek v týdnu alespoň 35 hodin. Navíc tedy musí zaměstnavatel poskytnou zaměstnanci nepřetržitý odpočinek v délce 24 hodin.

Tato doba na odpočinek musí být reálně poskytnuta, nikoliv jen naplánována v rozvrhu pracovní doby.

7. Práce přesčas ve zdravotnictví

Novelizace ZP stanoví, že práce přesčas ( nad rozsah uvedený v §93 odst.4 ZP ) nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně a v případě zaměstnanců Záchranné služby 12 hodin  v období 26 týdnů po sobě jdoucích.. K další dohodnuté práci nesmí být zaměstnanec nucen, odmítne-li ji vykonávat. Toto ustanoveni ZP přestane platit od 1.1.2029

Z výše popsaného vyplývá, že realizovaných a potažmo očekávaných změn ( odvody sociálního pojištění u DPP, jež budou náplní právě legislativně projednávaného Daňového ( Konsolidačního ) Balíčku) je opravdu mnoho.

Všechny schválené změny budou včas zapracovány v připravovaných distribucích modulů SQL PAM, PER edice GINIS Express & GINIS Standard, tak aby uživatelé byli včas připraveni na jejich zapracování do své mzdově-personální praxe.

KONTAKTY

PARTNEŘI

Mánesova 887/12
796 01 Prostějov
IČ: 60733365
DIČ: CZ60733365

E-mail: korac@korac.cz

Datová schránka: g6uerq6

Telefon: 588 008 060