Připravené a očekávané změny ve mzdově – personální legislativě pro rok 2023

Tak jako každý rok, dochází i na přelomu letošního a nastávajícího roku k celé řadě administrativně legislativních změn ve mzdově – personální oblasti. Níže se pokusím nastínit jejich orientační výčet. Vzhledem k legislativním turbulencím a vývoji  tento výčet pochopitelně není a ani nemůže být úplný a kompletní. Některé změny již vyšly ve Sbírce zákonů, některé jsou navrhovány, některé projednávány a rozhoduje se o nich (minimální mzda, zaručení mzda, …)

1. Průměrná mzda pro výpočet výpočet max. vyměřovacího základu pro soc. pojištění činí 40 324 Kč. Strop pro soc. pojištění tedy bude 48 * 40 324 = 1 935 552 Kč.

2. Hranice (roční) pro odvod zálohové 15 % bude od roku 2023 1 935 552 Kč,  resp. 161 296 Kč (měsíční). Nad tuto hranici se odvádí zálohová (dříve tzv. solidární) daň ve výši 23 %.

3. Dochází ke změně denních, resp. hodinových redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění (náhrada v době nemoci, nemocenské, dlouhodobé ošetřovné, otcovská, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) a to na:

 • hranice >>> 1345 Kč (denní) / 235,375 Kč (hodinová)
 • hranice >>> 2017 Kč (denní) / 352,975 Kč (hodinová)
 • hranice >>> 4033 Kč (denní) / 705,775 Kč (hodinová)

Všechny dávky nemocenského pojištění budou i nadále poskytovány za kalendářní dny (náhrada mzdy v době nemoci za pracovní dny).

4. Účast na nemocenském pojištění bude v roce 2023 vznikat při dosažení rozhodného příjmu 4 000 Kč (1/10 z částky 40 324 zaokrouhlené na 500 Kč dolů). Od této výše se také bude odvíjet specifikace zaměstnání malého rozsahu a hranice pro odvod srážkové daně (při nepodepsaném prohlášení k dani). U dohod o provedení práce se hranice 10.000 Kč nemění (pro platbu ZP, SP, srážkové daně).

5. Finanční správa vydala pro rok 2023 nové daňové tiskopisy

 • Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022 (tiskopis MFin 25 5457/B vzor č. 3) 
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za období 2023 (tiskopis MFin 25 5460/A vzor č. 31)
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů za kalendářní měsíce 2023 (tiskopis MFin 25 5460/A vzor č. 10)
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022 (tiskopis MFin 25 5460/1 vzor č. 27) – zahrnuje novou slevu na zastavenou exekuci

6. Zákonem 216/2022 Sb. byla provedena podstatná a zásadní změna v odvodu sociálního pojištění za organizaci. Jedná se o 5-ti % slevu z vyměřovacího základu pro soc. pojištění. Tato změna bude platit od 1.2.2023. Bude se vázat na zaměstnance s kratší pracovní či služební dobou 8 – 30 hodin týdně za současného splnění některé z těchto podmínek:

 • osoba starší 55 let
 • osoba pečující o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů
 • osoba pečující o osobu blízkou mladší 10 let závislou na péči osoby v I. – IV. stupni
 • osoba připravující se na budoucí povolání studiem
 • osoba, která je v období 12 kal. měsíců před měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje v evidenci Úřadu Práce.
 • osoba se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti
 • osoba mladší 21 let

7. Vláda dne 21.12.2022 na svém jednání schválila navýšení minimální mzdy o 1.100 Kč na částku 17.300 Kč (hodinová 103.80 Kč). Atypická bude změna zaručené mzdy jen v 1. a 8. Stupni (1. Stupeň = minimální mzda, 8.stupeň = 2 násobek minimální mzdy = 34.600 Kč).

8. Od 1.1.2023 dojde k navýšení (za poslední rok již 5-tému !!!) existenčního a životního minima. Toto se propíše do 8 sociálních dávek a také do nezabavitelných částek pro výpočet exekucí (neschváleno prozatím).

 • sleva na povinného 13 638 Kč (bylo 11 703 Kč)
 • sleva na vyživované osoby 3 409 Kč (bylo 3 701 Kč)
 • částka pro hranice plně zabavitelné mzdy 30 685 Kč (29 610 Kč)

9. Platové tabulky se budou navyšovat (o 10 %) jen bezpečnostním složkám (hasiči, policie ČR, Armáda ČR). V ostatních skupinách nedojde ke změnám s výjimkou pedagogů (navýšení o 4 %, ale jen do individuálně vyplácených prostředků z fondu odměn).

V oblasti personální (ve vazbě na novelizaci Zákoníku práce) měli naši zákonodárci provést k 1.8.2022 transpozici směrnic 2019/1158 (rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob) a 2019/1152 (transparentní a předvídatelné podmínky v EU) Evropského parlamentu a Rady EU do naší legislativy. Přidali si ještě změny týkající se doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe.

K této transpozici bylo v současné době ukončeno připomínkové řízení a lze očekávat legislativní dopady v průběhu roku 2023. Jen podotknu, že jejich účinnost bude vyhlášena od 1. dne následujícího měsíce po vyhlášení.

Poměrně rozsáhlé změny lze očekávat v těchto oblastech:

 • pracích na dálku (homeoffice) (paušální náhrady, povinnost zaměstnavatele umožnit práci na dálku zaměstnancům pečujícím o osobu mladší 15-ti let, ….)
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (rozvržení pracovní doby, možnost dovolené, nárok na příplatky, …)
 • pečovatelské dovolené
 • elektronickém doručování

Z výše popsaného vyplývá, že realizovaných a očekávaných změn je opravdu mnoho. Navíc lze předpokládat jejich náběhy platnosti opakovaně v průběhu roku 2023, což rozhodně zvýší nároky na práci mzdově – personálních pracovníků. 

Všechny schválené změny budou připraveny v lednové distribuci modulů SQL PAM, PER edice GINIS Express & GINIS Standard

KONTAKTY

PARTNEŘI

Mánesova 887/12
796 01 Prostějov
IČ: 60733365
DIČ: CZ60733365

E-mail: korac@korac.cz

Datová schránka: g6uerq6

Telefon: 588 008 060